Հայերեն
Русский

Wildberries ինտերնետ-խանութում ապրանքների վաճառքի կանոնները

 1. Wildberries ինտերնետ-խանութում ապրանքների վաճառքը կարգավորվում է հետևյալ օրենսդրական ակտերով.
  • Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգիրք.
  • Հայաստանի Հանրապետության օրենքն առևտրի և ծառայությունների մասին
  • Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» առ 20 հուլիսի 2001 թ.
 2. Կայքում տեղակայված ապրանքները նախատեսված են անձնական սպառման համար:
 3. Պատվերը ձևակերպվում է «Վայլդբերրիզ» ՍՊԸ ինտերնետ կայքի միջոցով (www.wildberries.am):
 4. Սպառողն իրավունք ունի վճարել ապրանքի համար կանխիկ կամ անկանխիկ եղանակով: Վճարումը կանխիկի միջոցով կատարվում է առաքման պահին առաքիչին կամ ինքնառաքման կետի աշխատողին:
 5. Ոչ կանխիկ վճարումը կարող է կատարվել բանկային փոխանցմամբ` www.wildberries.am կայքում նշված «Վճարման եղանակներ» բաժնում սահմանված կարգով: Վաճառողի հաշվին գումար փոխանցելու ծախսերը կրում է Գնորդը:
 6. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ապրանքների առաքումն անվճար է, անկախ պատվերի արժեքից և քաշից, պատվիրված ապրանքների քանակից և առաքման հասցեից: Ապրանքներից Սպառողի հրաժարվելու դեպքում անմիջապես առաքման պահին, Սպառողից չի գանձվում վճար ապրանքի կամ առաքման ծառայությունների համար: Բացառությամբ առաքիչի միջոցով առաքման, եթե Հաճախորդի հետգնման տոկոսը 25% -ից պակաս է կամ հետգնման գումարը պակաս է 75 000 դրամից, ինչպես նաև ինքնառաքման կետ հասցնելու դեպքում, երբ Հաճախորդի հետգնման տոկոսը 15% -ից պակաս է: Այս դեպքում առաքման արժեքը կկազմի 1 400 դրամ: Լրացուցիչ տեղեկությունները հասանելի են «Առաքում» բաժնում:
 7. Եթե վերադարձը կատարվում է առաքման ծառայության առաքմամբ` առաքիչի ուղևորությունը վճարվում է սպառողի կողմից` 1 400 դրամ գումարի չափով: Վաճառողի առաքման ծառայություններից մեկ օրվա ընթացքում օգտվելու դեպքում հնարավոր է ապրանքի 10 միավորից ոչ ավել վերադարձ: Նշված քանակը գերազանցելու դեպքում ապրանքի վերադարձը սպառողի կողմից իրականացվում է վաճառողի ֆիրմային ինքնառաքման կետերի միջոցով:
 8. Ապրանքների արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման կանոնները նշված են Ապրանքների պիտակների վրա կամ շահագործման հրահանգներում:
 9. Ոչ պատշաճ որակի ապրանքի փոխանակում և վերադարձ կատարվում է, եթե նշված ապրանքները չի օգտագործվել,պահպանվել է դրա ապրանքային տեսքը, սպառողական հատկությունները, կնիքները, գործարանային պիտակները, ապրանքային կամ դրամարկղային անդորրագրերը, որոնք տրամադրվել են սպառողին վաճառված ապրանքի հետ միասին կամ ներկայացվել են «Վայլդբերրիզ» ՍՊԸ ինտերնետ-խանութում ապրանքի գնման այլ ապացույցներ: Գնորդը իրավունք չունի հրաժարվել պատշաճ որակի Ապրանքից, որն ունի անհատական-սահմանված հատկություններ, եթե նշված Ապրանքը կարող է օգտագործվել միայն այն ձեռք բերող Գնորդի կողմից:
 10. Եթե սպառողը հրաժարվում է ապրանքներից, «Վայլդբերրիզ» ՍՊԸ-ն նրան պետք է վերադարձնի Գնորդի վճարած գումարը, բացառությամբ «Վայլդբերրիզ» ՍՊԸ-ի ծախսերը գնորդին և / կամ վերադարձված ապրանքների գնորդից առաքման համար՝ Գնորդի պահանջի ներկայացնելու ամսաթվից ոչ ուշ, քան 10 օրվա ընթացքում:
 11. Էլեկտրոնիկայի ստացում
 12. Դուք կարող եք բացել էլեկտրոնային սարքավորումները, որոնք կնքված չեն (փայլարավոր փաթեթավորման մեջ) փաթեթում, վճարումից առաջ (օրինակ՝ թեյնիկներ, փոշեկուլներ, արդուկներ, գոլորշու շվաբրներ, կոսմետիկ սարքեր և այլն), ծանոթանալ ապրանքի տեսքին, լրակազմին: Եթե ապրանքը բավարարում է ձեզ, ապա պետք է վճարեք դրա համար, որից հետո ապրանքը կարող եք ստուգվել աշխատանքի սարքինության համար (միացնել վարդակից և այլն): Թերություն հայտնաբերելու դեպքում, կարող եք անմիջապես հրաժարվել ապրանքից, դրամական միջոցներն անմիջապես կվերադարձվեն:

Правила продажи товаров в интернет-магазине Wildberries

 1. Продажа товаров в интернет-магазине Wildberries регулируется следующими законодательными актами:
  • Гражданский кодекс Республики Армения;
  • Закон Республики Армения о торговле и услугах;
  • Закон Республики Армения «О защите прав потребителей» от 20 июля 2001 года.
 2. Товары, размещенные на сайте, предназначены для личного потребления.
 3. Заказ формируется через интернет-сайт ООО «Вайлдберриз» (www.wildberries.am).
 4. Потребитель вправе оплатить Товар наличными деньгами или путем безналичных расчетов. Оплата наличными осуществляется курьеру или сотруднику пункта самовывоза в момент доставки.
 5. Безналичная оплата может быть осуществлена путем банковского перевода в соответствии с порядком, указанным на сайте www.wildberries.am в разделе «Способы оплаты». Расходы за перечисление денежных средств на счет Продавца несет Покупатель.
 6. Доставка Товара на территории Республики Армения бесплатна вне зависимости от стоимости и веса заказа, количества вещей в заказе и адреса доставки. В случае отказа Потребителя от Товара непосредственно в момент доставки, плата с Потребителя не взимается ни за товар, ни за услуги курьера. За исключением доставки курьером, если процент выкупа Клиента менее 25% или сумма выкупа менее 75 000 драм, а также доставки в пункт самовывоза при проценте выкупа Клиента менее 15%. Стоимость доставки в этом случае будет составлять 1 400 драм. Более подробная информация размещена в разделе «Доставка».
 7. В случае если возврат осуществляется посредством вызова курьерской службы, выезд курьера оплачивается Потребителем в размере 1 400 драм. При использовании курьерских услуг Продавца в течение одного дня возможен возврат не более 10 единиц товара. В случае превышения указанного количества, возврат товара осуществляется потребителем через фирменные пункты самовывоза Продавца.
 8. Правила и условия эффективного и безопасного использования Товаров указаны на ярлыках или в инструкции по эксплуатации Товара.
 9. Обмен и возврат товара надлежащего качества производится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, товарный или кассовый чеки, выданные потребителю вместе с проданным товаром или предъявлены иные доказательства приобретения товара в интернет-магазине ООО «Вайлдберриз». Покупатель не вправе отказаться от Товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный Товар может быть использован исключительно приобретающим его Покупателем.
 10. При отказе Потребителя от Товара ООО «Вайлдберриз» должен возвратить ему сумму, уплаченную Покупателем за исключением расходов ООО «Вайлдберриз» на доставку от покупателя и/или к покупателю возвращенного товара, не позднее чем через 10 дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.
 11. Электронику, которая находится не в запаянной (слюдяной) упаковке, можно вскрыть до оплаты (например, чайники, пылесосы, утюги, паровые швабры, косметические приборы), ознакомиться с внешним видом изделия, комплектацией. Если товар устраивает, необходимо внести за него оплату, после чего товар можно проверить на исправность работы (включить в розетку и т.д.). В случае выявления брака можно сразу отказаться от товара, денежные средства будут возвращены сразу.